Všeobecné obchodné podmienky

pre e-shop www.vianatur.sk

1.  Vymedzenie pojmov


1.1 „Predávajúci“ je spoločnosť Via Natur, s.r.o., Predmestská 1707/62, Žilina, 01001, ICO: 48105741, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka číslo: 63583/L zo dňa 02.04.2015 prevádzkujúca e- shop www.vianatur.sk.
1.2. „Kupujúci“ je zákazník, ktorý si objednal tovar cez e-shop www.vianatur.sk prostredníctvom objednávkového formulára a súhlasí s VOP
Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je tvorenými týmito VOP a kúpnou zmluvou, ktorú kupujúci odošle voči predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára.
1.3. „Objednávkový formulár“ je formulár pre kupujúceho, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, o objednanom tovare z ponuky e-shopu (cena a množstvo tovaru) a je odoslaný predávajúcemu na spracovanie. Považuje sa za kúpnu zmluvu, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru a je považovaný za záväzný.
1.4. „Tovar“ sú produkty alebo služby v ponuke e-shopu www.vianatur.sk, môže ísť o výživové doplnky, zdravotnícke pomôcky alebo doplnkový sortiment (kozmetika, dietetické výrobky, minerálne vody, detská
výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov) 

2.  Kúpna cena je uvedená na stránke www.vianatur.sk pri danom sortimente v danom Čase.


3.  Prepravné náklady

náklady na prepravu tovaru kupujúcemu na ním udanú adresu (poštovné, služby kuriéra, doprava a pod.)


3.1 Zmluvné strany – predávajúci a kupujúci 


4.  Reklamácia


Uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby v zmysle reklamačného poriadku www.vianatur.sk/reklamacia

5. Predávajúci oznámil vykonávanie internetového predaja zasielania tovaru kupujúcemu na Okresnom úrade Žilina a Regionálnemu úradu verejného zravotníctva v Žiline.

6.  Kontakty

Všetky objednávky pripravuje, kontroluje a zabaľuje personál Via Natur, s.r.o. Žilina. Garantom e-shopu www.vianatur.sk je Marcela Suchomelová, konateľka.


6.1. Via Natur, s.r.o., Predmestská 1707/62, Žilina, 01001 Mail: vianatur@vianatur.sk v čase od 9:00 do 16:00 počas pracovných dní. Na dopyty doručené počas dní pracovného voľna – odpovieme v nasledujúci pracovný deň v uvedených hodinách 


6.2. Mobil: 0950 414 149 
na uvedených kontaktných číslach poskytujeme konzultácie
v čase od 9:00 do 16:00 počas pracovných dní týkajúce sa kvality a bezpečnosti, oznámenia výskytu nežiaducich účinkov alebo nehôd, príhod alebo zlyhaní výživových doplnkov, ktoré sú predmetom e-shopu. 


7.  Bankové spojenie

SK33 8330 0000 0021 0078 9124 Fio banka 


8. Objednávka


8.1 Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v e-shope www.vianatur.sk prostredníctvom objednávkového formulára alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami
a reklamačným poriadkom e-shopu www.vianatur.sk. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.
8.2 V objednávkovom formulári kupujúci uvedie:
meno, priezvisko, adresu, elektronickú adresu a telefónne číslo objednávateľa ( ak sa jedná o fyzickú osobu)
názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, elektronickú adresu a telefónne číslo (ak sa jedná o právnickú osobu)
8.3 Vyplnená objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Po odoslaní objednávky je kupujúci viazaný a odvolanie objednávky je možné len v tom prípade, ak by odvolanie došlo predávajúcemu skôr, než predávajúci odošle e-mail o akceptácii objednávky kupujúcemu.
8.4 Na elektronickú adresu uvedenú v objednávkovom formulári bude kupujúcemu oznámené prijatie objednávky. Prijatie tohto oznámenia sa považuje za akceptáciu objednávky.
8.5 Akceptáciu objednávky tj. uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje objednaný tovar doručiť a kupujúci ho zaplatiť v dohodnutej cene navýšenej o prepravné náklady.
8.6 Každej objednávke bude pridelená jednoznačná identifikácia zásielky prostredníctvom jedinečného čísla zásielky
Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy.

9. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese vianatur@vianatur.sk alebo Via Natur, s.r.o., Predmestská 1707/62, Žilina, 01001. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený na našom webovom sídle.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.


9.1 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť na našu adresu Via Natur, s.r.o., Predmestská 1707/62, Žilina, 01001. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Spolu s vrátením tovaru je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu písomne list s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a spôsobu, akým chce kupujúci vrátiť peniaze za tovar. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje.

9.2 Odstúpenie od kúpnej zmluvy pri doplnkovom sortimente

Doplnkový sortiment je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia doplnkového sortimentu kupujúcim. Spolu s vrátením tovaru je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu vyplnený Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, číslo objednávky a uvedenie spôsobu, akým chce kupujúci vrátiť peniaze za tovar. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje.

  • Vrátený doplnkový sortiment musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, nepoužitý, s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou, záručným listom a kópiou dokladu o kúpe. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a nepoužitý, predávajúci je povinný prevziať doplnkový sortiment a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu, ktorú kupujúci uhradil za tovar. Prepravné náklady sa kupujúcemu vracajú iba v tom prípade, ak doplnkový sortiment nezodpovedá kvalitatívnym požiadavkám resp. je vadný. 

  • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude predávajúci neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho. 

  • V prípade že kupujúci stornuje iba určitú časť objednaného tovaru, automaticky stráca všetky zľavy z danej objednávky. 

  • Predávajúci má právo posúdiť či bolo odstúpenie od zmluvy 
v súlade s vyššie uvedenými VOP. V prípade, ak predávajúci vyhodnotí odstúpenie od zmluvy ako neúčinné, je povinný o tom informovať kupujúceho a vrátiť mu jeho tovar. 

  • Vady výrobku ktoré sa preukázali počas obvyklého používania sa budú riešiť v zmysle Reklamačného poriadku. 


10. Ochrana osobných údajov


Informácie o spracovaní osobných údajov
. V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany Via Natur, s.r.o., Predmestská 1707/62, Žilina, 01001 ako prevádzkovateľa, Vám ako dotknutej osobe, ktorej osobné údaje spracúvame týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

10.1. PrevádzkovateĽ osobných údajov

Via Natur, s.r.o.,
Predmestská 1707/62, Žilina, 01001, IČO: 48105741, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka číslo: 63583/L zo dňa 02.04.2015 prevádzkujúca e-shop www.vianatur.sk.

10.2. ÚČely spracúvania osobných údajov

Účely spracúvania osobných údajov zo strany Via Natur, s.r.o. podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 25.5.2018
Pri nákupe prostredníctvom e-shopu www.vianatur.sk bude predávajúci spracúvať Vaše údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa na doručenie tovaru vrátane PSČ, adresa na vystavenie faktúry vrátane PSČ, telefónne číslo, e-mail v IS Internetový predaj (e-shop), IS Účtovníctvo a IS Logistika predávajúceho.
Predávajúci bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom uzavretia kúpnej zmluvy, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, zúčtovania kúpnej ceny, vystavenia faktúry v nadväznosti na uzavretie kúpnej zmluvy, Vášho kontaktovania v záujme vybavenia, prípadnej úpravy a doručenia objednávky, a to najviac po dobu piatich rokov od posledného nákupu prostredníctvom e-shopu www.vianatur.sk.

10.3 Newsletter

Zaškrtnutím poľa „Chcem odoberať informácie o novinkách“ dobrovoľne udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, adresa na doručenie tovaru, adresa na vystavenie faktúry, telefónne číslo, e-mail v IS Marketing predávajúceho. Predávajúci bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom zasielania marketingových ponúk, newsletter, informácií o produktoch a produktových novinkách e-shopu
www.vianatur.sk, a to najviac po dobu piatich rokov od udelenia súhlasu alebo po dobu piatich rokov od posledného nákupu prostredníctvom e-shopu www.vianatur.sk, podľa toho čo nastalo neskôr.

10.4 Práva dotknutej osoby


Právo požadovať od Via Natur, s.r.o. prístup k svojim
osobným údajom
-  Právo na opravu osobných údajov 

-  Právo na vymazanie osobných údajov 

-  Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

-  Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov 

-  Právo odvolať súhlas 

-  Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na 
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade
s Nariadením a ďašími príslušnými právnymi predpismi. Voči Via Natur, s.r.o. si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami.


10.5 Vyhlásenia predávajúceho

Predávajúci týmto vyhlasuje, že bude: 

- získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel,
- spracúvať len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,
- spracúvať a využívať osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; nebude združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely,
- spracúvať len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje bude blokovať a bez zbytočného odkladu ich opraví alebo doplní; nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, zreteľne označí a bez zbytočného odkladu ich zlikviduje,
- spracúvať osobné údaje vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,
- spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu a zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil.

10.6 Zásady pouŽívania Cookies


Cookie sa skladá z informácií zaslaných prostredníctvom webového servera do webového prehliadača. Informácia je potom poslaná späť na server zakaždým, keď si prehliadač vyžiada stránku zo servera. To umožňuje webovému serveru identifikáciu a sledovanie webového prehliadača.
Na našich stránkach môžeme používať oba druhy cookies – dočasné, aj trvalé. Dočasné cookies budeme používať na sledovanie návštevníkov zatiaľ čo budete prechádzať webové stránky. Dočasné cookies budú z počítača zmazané po zatvorení prehliadača. Trvalé cookies zostanú uložené na vašom počítači, kým ich neodstránite, alebo kým neexspirujú.
K analýze používania našich webových stránok používame službu Google Analytics . Google Analytics vytvára štatistiky a ďalšie údaje o používaní webových stránok prostredníctvom cookies, ktoré sú uložené na počítačoch používateľov. Informácie získané o našich
webových stránkach sa používajú na vytvorenie správy o používaní tejto webovej stránky. Informácie sa ukladajú u Google. Zásady ochrany osobných údajov Google sú k dispozícii na adrese: http://www.google.com/privacypolicy.html.
Väčšina prehliadačov umožňuje odmietnuť všetky cookies, zatiaľ čo niektoré prehliadače umožňujú odmietnuť len cookies tretích strán. Napríklad v programe Internet Explorer môžete odmietnuť všetky cookies kliknutím na "Nástroje", "Možnosti Internetu", "Súkromie", a výberom "Blokovať všetky súbory cookie" pomocou posuvného voliča. Blokovanie všetkých súborov cookie však bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých internetových stránok.

11. Sortiment

Sortiment e-shopu www.vianatur.sk 
sú produkty alebo služby v ponuke e-shopu www.vianatur.sk,
môže ísť o výživové doplnky alebo doplnkový sortiment (kozmetika, dietetické výrobky, minerálne vody, detská výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov)

12. Kúpna cena a platobné podmienky


Akceptáciu objednávky tj. uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje objednaný tovar doručiť a kupujúci ho zaplatiť v dohodnutej cene navýšenej o prepravné náklady.
12.1 Aktuálne ceny sú uvedené na stránke www.vianatur.sk sú platné len pre e-shop v danom čase.
12.2  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. 

12.3  Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na 
kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny kupujúcim (výhrada vlastníckeho práva). Za zaplatenie sa považuje pripísanie požadovanej finančnej čiastky na bankový účet predávajúceho alebo doručovatelovi dobierky. 

12.4  Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označení možnosti tj.
• platba na dobierku pracovníkovi pošty alebo kuriérovi pri prevzatí zásielky 

• platba prevodom na účet predávajúceho č.účtu: SK33 8330 0000 0021 0078 9124. Za uhradené sa považuje až po pripísaní finančnej čiastky na účet predávajúceho a následne bude tovar vyexpedovaný kupujúcemu. Úhrada sa musí realizovať do 5 dní od priatia akceptácie objednávky od predávajúceho. 

• ku konečnej sume objednávky budú zarátané prepravné náklady uvedené v odseku 13. Dodacie podmienky 

• na základe objednávky je vystavená pred faktúra, ktorá slúži na úhradu tovaru 

• faktúra – daňový doklad bude kupujúcemu dodaná spolu s tovarom 


13. Dodacie podmienky

V prípade, že objednaný tovar je na sklade objednávku vybavíme ten istý deň, maximálne nasledujúci deň. Pokiaľ kupujúci zrealizuje objednávku počas dní pracovného voľna, resp. sobota, nedeľa expedujeme ju prvý nasledujúci pracovný deň. V prípade tovaru, ktorý je v externom sklade môže byť termín realizácie predĺžený maximálne do 10 dní (podľa možnosti dodávateľa). O termíne dodania budeme informovať pri akceptácii objednávky. Ak nie je možné dodať objednaný tovar a kupujúci s predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, predávajúci vráti plnú sumu kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru. Kupujúci sa objednaním zaväzuje tovar prevziať a pri dodaní skontrolovať neporušenosť tovaru. Prípadné nedostatky je povinný okamžite oznámiť prepravcovi a riešiť prostredníctvom reklamácie zásielky. 


14. Spôsob dodania tovaru

14.1 prostredníctvom Slovenskej pošty:

    14.1.1 balík I.triedy do 24 hod

    14.1.2 balík II. triedy do 48-72 hod 


14.2 prostredníctvom kuriéra na vopred uvedenú adresu 


Spôsob doručenia Cena služby Cena služby pri objednávke nad 50€
Pošta I.trieda 3,90 € 0
Pošta II.trieda nad 1kg 3,30 € 0
Pošta II.trieda do 1kg 2,10 € 0
Kuriér 5,00 0

-  Pri platbe na dobierku je príplatok 1,00 €. 

-  Pri nákupe nad 50€ nebudú účtované prepravné náklady – pokiaľ zásielka bude realizovaná na území SR. 

-  Pri objednávke realizovanej do zahraničia budú prepravné 
náklady dohodnuté individuálne podľa platných cenníkov 
našich dohodnutých prepravcov. 

-  Súčasťou dodávky objednaného tovaru bude faktúra. 


15. ZávereČné ustanovenia 


-  Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a 
účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke www.vianatur.sk a sú záväzné pre kupujúceho ako aj pre predávajúceho. 

-  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť resp. doplniť Obchodné podmienky, pričom každú zmenu zverejní na svojej internetovej stránke a zmena nadobudne účinnosť dňom zverejnenia. Takto zverejnené VOP sa nevzťahujú na zmluvy pred nadobudnutím ich účinnosti. 

-  Objednávka je bez poskytnutého súhlasu so všeobecnými obchodnými podmienkami neplatná. Kupujúci spolu s vyplnením a odoslaním objednávky udelí predávajúcemu súhlas s ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok (aj súhlas so spracovaním osobných údajov). 


 

Kupujúci tým potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a bude ich rešpektovať.


v Žiline dňa 6.9.2021 za Via Natur, s.r.o., Žilina: Marcela Suchomelová, konateľka

 

Späť do obchodu