Podmienky ochrany osobných údajov

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany Via Natur, s.r.o., ako prevádzkovateľa, Vám ako dotknutej osobe, ktorej osobné údaje spracúvame týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Via Natur, s.r.o., Predmestská 1707/62, Žilina, 01001, ICO: 48105741, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka číslo: 63583/L zo dňa 02.04.2015 prevádzkujúca e-shop www.vianatur.sk .

2. Účely spracúvania osobných údajov

Účely spracúvania osobných údajov zo strany Via Natur s.r.o. podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 25.5.2018

2.1. Pri nákupe prostredníctvom e-shopu www.vianatur.sk bude predávajúci spracúvať Vaše údaje v rozsahu:  meno a priezvisko, adresa na doručenie tovaru vrátane PSČ, adresa na vystavenie faktúry vrátane PSČ, telefónne číslo, e-mail v IS Internetový predaj (e-shop), IS Účtovníctvo a IS Logistika predávajúceho.
Predávajúci bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom uzavretia kúpnej zmluvy, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, zúčtovania kúpnej ceny, vystavenia faktúry v nadväznosti na uzavretie kúpnej zmluvy, Vášho kontaktovania v záujme vybavenia, prípadnej úpravy a doručenia objednávky, a to najviac po dobu piatich rokov od posledného nákupu prostredníctvom e-shopu www.vianatur.sk.

2.2. Newsletter

Zaškrtnutím poľa „Chcem odoberať informácie o novinkách“ dobrovoľne udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v rozsahu  meno a priezvisko, adresa na doručenie tovaru, adresa na vystavenie faktúry, telefónne číslo, e-mail v IS Marketing predávajúceho.
Predávajúci bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom zasielania marketingových ponúk, newsletter, informácií o produktoch a produktových novinkách e-shopu www.vianatur.sk, a to najviac po dobu piatich rokov od udelenia súhlasu alebo po dobu piatich rokov od posledného nákupu prostredníctvom e-shopu www.vianatur.sk, podľa toho čo nastalo neskôr.

3. Práva dotknutej osoby

-        Právo požadovať od Via Natur, s.r.o. prístup k svojim osobným údajom
-        Právo na opravu osobných údajov
-        Právo na vymazanie osobných údajov
-        Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
-        Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
-        Právo odvolať súhlas
-        Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďaľšími príslušnými právnymi predpismi. Voči Via Natur, s.r.o. si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami.

4. Vyhlásenia predávajúceho

Predávajúci týmto vyhlasuje, že bude:
- získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel,
- spracúvať len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,
- spracúvať a využívať osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; nebude združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely,
- spracúvať len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje bude blokovať a bez zbytočného odkladu ich opraví alebo doplní; nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, zreteľne označí a bez zbytočného odkladu ich zlikviduje,
- spracúvať osobné údaje vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,
- spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu, a zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil.

5. Zásady pouŽívania Cookies

Cookie sa skladá z informácií zaslaných prostredníctvom webového servera do webového prehliadača. Informácia je potom poslaná späť na server zakaždým, keď si prehliadač vyžiada stránku zo servera. To umožňuje webovému serveru identifikáciu a sledovanie webového prehliadača. Na našich stránkach môžeme používať oba druhy cookies – dočasné, aj trvalé. Dočasné cookies budeme používať na sledovanie návštevníkov zatiaľ čo budete prechádzajú webové stránky. Dočasné cookies budú z počítača zmazané po zatvorení prehliadača. Trvalé cookies zostanú uložené na vašom počítači, kým ich neodstránite, alebo kým neexspirujú.
K analýze používania našich webových stránok používame službu Google Analytics. Google Analytics vytvára štatistiky a ďalšie údaje o používaní webových stránok prostredníctvom cookies, ktoré sú uložené na počítačoch používateľov. Informácie získané o našich webových stránkach sa používajú na vytvorenie správy o používaní tejto webovej stránky. Informácie sa ukladajú u Google. Zásady ochrany osobných údajov Google sú k dispozícii na adrese: http://www.google.com/privacypolicy.html. Väčšina prehliadačov umožňuje odmietnuť všetky cookies, zatiaľ čo niektoré prehliadače umožňujú odmietnuť len cookies tretích strán. Napríklad v programe Internet Explorer, môžete odmietnuť všetky cookies kliknutím na "Nástroje", "Možnosti Internetu", "Súkromie", a výberom "Blokovať všetky súbory cookie" pomocou posuvného voliča. Blokovanie všetkých súborov cookie však bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých internetových stránok.

Späť do obchodu